Pradhan, Anil, Jadavpur University, Kolkata, India